Grundejerforeningen Grævlingehøj

       

                                                

 

    

   Grundejerforeningen Grævlingehøj, Kregme Strand.

    Ordensreglement for grundejerforeningens medlemmer

 1. Sommerhalvåret fra 1. maj til 31. August: Græsslåning og brug af motoriserede redskaber kun

     i tidsrummet kl. 10 til 12 og igen fra kl.16 til 18.

    Vinterhalvåret fra 1. september til 30 april: Alle hverdage fra mandag til fredag kan man frit bruge

    motoriserede redskaber.

    Lørdag, søndag og helligdage kun i perioden fra 10-12 og 16-18, dog undtaget første weekend i måneden,

    hvor det er tilladt at bruge motoriserede redskaber hele weekenden.

  2. Haveaffald må ikke afbrændes (se kommunens regulativer)

  3. Motorkørsel i foreningens område skal foregå med lav hastighed, max 30 km/t - på alle vejene.

  4. Parkering på foreningens veje er ikke tilladt af hensyn til udrykningskøretøjers uhindrede fremkomst.

  5. Motorkørsel til stranden er ikke tilladt, dog med følgende undtagelser:

 a) kørsel for gangbesværede, som ellers ville være afskåret fra at komme til stranden

 b) kørsel med både i forårs- og efterårsmånederne

 c) kørsel med haveaffald til Skt. Hans bål tidligst 14 dage før.

     Affaldet skal placeres indenfor afmærkningen og helt ud mod strandkanten.

     Tabt affald på vej til stranden skal opsamles.

 6. Færdsel på broen sker på eget ansvar. Fiskeri med krog fra molen og omkring broen samt fra strandgrunden,

     er ikke tilladt. (hvis en krog falder af, er der chancer for legemsbeskadigelse)

 7. Iflg. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 557 af 19/111983 §5 skal hunde, der medtages på stranden i tiden

     1 .april til 1. september, føres i snor. Overtrædelse straffes med bøde.

 8. Træer og buske skal stedse begrænses til medlemmernes egen grund og ved beskæring holdes fri fra

     vejarealerne for ikke at genere gående og kørende.

9. Grundejerne bør i videst muligt omfang medvirke til at skaffe naboerne udsigt ved beskæring af egne træer

     og buske.

    Ovenstående ordensreglement er udformet på en sådan måde, at det kun kan være i alle medlemmers interesse, at

   de overholdes.

   Vedtaget på generalforsamlingen den 25.oktober 1989 med ændringer den 30.august 2002, d 27. oktober.2017, samt d. 25. oktober 2019.